Witamy na stronie naszej Kancelarii.

Witamy na stronie naszej Kancelarii.

Zaj­mu­je­my się obsłu­ga prawną przed­siębiorstw, osób fizy­czny­ch i jed­nos­tek sek­tora pub­liczne­go. W naszej pra­cy staw­iamy na jakość i zad­owole­nie naszy­ch klien­tów. Do każdej sprawy pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie. Na bieżą­co infor­mu­je­my o postę­pach. W bespośred­nich kon­tak­tach unikamy for­mal­izmów i jas­no przed­staw­iamy sposoby rozwiąza­nia prob­lemów. Ofer­u­je­my konkuren­cyjne ceny i elasty­czne metody rozliczeń. 

Kancelaria HERMAN LEX Kancelaria HERMAN LEX

Siedz­ibą naszej Kance­larii jest Toruń, ale prowadz­imy sprawy w całej Polsce. Współpracu­je­my z insty­tuc­jami szkole­niowymi, fun­dac­jami i sto­warzyszeni­ami o charak­terze non-prof­it, przed­siębiorstami con­sultin­gowymi, a także innymi kance­lar­i­ami prawniczymi. 

Posi­adamy sze­roki wach­larz usług prawniczy­ch (doradzt­wo mery­to­ryczne, zastępst­wo pro­ce­sowe, negoc­jac­je, opra­cow­anie doku­men­tów, uczest­nict­wo w zespołach eksper­c­kich).

Ofer­u­je­my zarówno doraźną, jak i kom­plek­sową pomoc prawną. Dzieki zad­owole­niu naszy­ch klien­tów nieustan­nie rozwi­jamy naszą dzi­ałal­ność.

Zaprasza­my Państ­wa do współpra­cy!