BLOG

BLOG

Zaprasza­my do śledzenia naszy­ch blogów zawodowych poświę­cony­ch pro­ce­durom FIDIC oraz prawu kon­trak­tów budowlany­ch

 

 

Blogi są rezul­tatem doświad­czeń zawodowych rad­ców prawny­ch: Dami­ana Gawryck­iego i Krzyszto­fa Bienia, którzy pracu­ją przy real­iza­cji i obsłudze inwest­y­cji infra­struk­tu­ral­ny­ch.
Na Stron­ie poruszany­ch jest wiele prob­lemów prawny­ch wys­tępu­ją­cy­ch w prak­tyce budowlanej. Inter­nau­ci mogą komen­tować wpisy autorów, dzielić się swoimi doświad­czeni­aimi i poglą­dami.
Raz na miesiąc pojaw­ia się nowy wpis, który najczęś­ciej bierze się z bieżące­go zag­dad­nienia z jakim boryka się autor w swo­jej codzi­en­nej pra­cy.