KLIENCI

KLIENCI

Obec­nie prowadz­imy stałą współpracę z kilku­nas­toma dużymi pod­mio­tami (spółkami prawa hand­lowe­go, gmi­nami, sto­warzyszeni­ami i fun­dac­jami). Ze wzglę­du na poszanowanie zasady poufnoś­ci nie pub­liku­je­my tu ich nazw, ani inny­ch dany­ch.
W gronie naszy­ch klien­tów znaczącą część stanow­ią również osoby fizy­czne, którym zapew­ni­amy pro­fesjon­al­ną opiekę prawną. Nie różnicu­je­my naszy­ch zlece­nio­daw­ców. Każdą sprawę trak­tu­je­my indy­wid­u­al­nie, stara­jąc się sprostać wszelkim Państ­wa oczeki­wan­iom.