OBSLUGA

OBSLUGA

OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI

Spec­jal­izu­je­my się w kom­plek­sowej obsłudze prawnej inwest­y­cji infra­struk­tu­ral­ny­ch (m.in. pra­wo zamówień pub­liczny­ch, pra­wo budowlane, pra­wo zobow­iązań, pra­wo ochrony środowiska, pra­wo unii europe­jskiej, pra­wo admin­is­tra­cyjne). Doradza­my inwest­orom, wykon­aw­com robót budowlany­ch, pod­wykon­aw­com, inżynierom kon­trak­tu a także innym pod­miotom uczest­niczą­cym w real­iza­cji pro­jek­tów. Obsługu­je­my zarówno przed­sięwz­ię­cia komer­cyjne, jak i pub­liczne.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

Prowadz­imy obsługę prawną osób fizy­czny­ch ze wszys­t­kich dziedz­in życia codzi­en­nego (pra­wo rodzin­ne, spad­kowe, osobowe, pra­cy, kon­sumenck­ie, cywilne, admin­stra­cyjne)

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Wspier­amy prawnie pod­mio­ty prowadzące dzi­ałal­ność gospo­dar­czą (zaw­ieranie i rozwiązy­wanie umów, dochodze­nie roszczeń, sprawy reje­strowe i admin­istryca­jne, pra­wo spółek hand­lowych, pra­wo zamówień pub­liczny­ch).

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW Z SEKTORA PUBLICZNEGO

Współpracu­je­my z pod­mio­tami pub­licznymi (gmi­nami, spółkami samorzą­dowymi, insty­tuc­jami państ­wowymi) prowadząc obsługę w dziedzinie prawa zamówień pub­liczny­ch, prawa ochrony środowiska, inwest­y­cji, prawa pra­cy i innymi dziedz­i­nami prawa pub­liczne­go.

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW NON-PROFIT

Doradza­my także pod­miotom o charak­terze niekomer­cyjnym (fun­dac­je, sto­warzyszenia, związki).