SPECJALIZACJA

SPECJALIZACJA

2015-04-15 (67)Spec­jal­izu­je­my się głównie w sferze real­iza­cji inwest­y­cji ze środ­ków pub­liczny­ch (w tym dofi­nan­sowany­ch z UE czy EEA Grants).
Mamy dużą wiedzę i spory bagaż doświad­czeń z zakre­su gałęzi prawa związany­ch z prowadze­niem tego typu pro­jek­tów, w tym m.in.:

  • pra­wo zamówień pub­liczny­ch
  • pra­wo budowlane
  • pra­wo finan­sów pub­liczny­ch
  • pra­wo unii europe­jskiej
  • pra­wo ochrony środowiska

Pracu­je­my na rzecz najwięk­szy­ch jed­nos­tek pub­liczny­ch w kra­ju, przy real­iza­cji przed­sięwz­ięć o wartoś­ci rzę­du kilkuset mil­ionów zło­ty­ch.

2015-04-15 (104)Przy­go­towu­je­my (opini­u­je­my) doku­men­tac­je prze­tar­gowe, uczest­niczymy w komis­jach prze­tar­gowych, rozwiązu­je­my bieżące prob­le­my prawne,  wys­tępu­je­my przed Kra­jową Izbą Odwoław­czą, sądami powszech­nymi i pol­ubownymi. Wykonu­je­my eksper­tyzy prawne doty­czące najtrud­niejszy­ch i najbardziej newral­giczny­ch zagad­nień (m.in. zamówień dodatkowych i uzu­peł­ni­a­ją­cy­ch, możli­woś­ci wprowadzenia zmi­an w umowach itp.), wspier­amy zamaw­ia­ją­cy­ch przed insty­tuc­jami współ­fi­nan­su­ją­cymi inwest­y­c­je, prowadz­imy medi­ac­je.

Doradza­my również wykon­aw­com i pod­wykon­aw­com zamówień pub­liczny­ch. Pod­powiadamy na co zwró­cić uwagę przy anal­izie SIWZ, jakie kroki pod­jąć by zamaw­ia­ją­cy zmie­nili nieko­rzyst­ne dla wykon­aw­ców postanowienia umowne, przy­go­towu­je­my odwoła­nia do Kra­jowej Izby Odwoław­czej, uczest­niczymy w negoc­jac­jach doty­czą­cy­ch zmi­an w umowach, pomagamy w opra­cow­a­niu roszczeń.
C_13Wyjaś­ni­amy zaw­iłe kwest­ie związane z odpowiedzial­noś­cią zamaw­ia­jące­go i gen­er­al­ne­go wykon­aw­cy za zapłatę wyna­grodzenia pod­wykon­aw­com. Pomagamy w korzys­ta­niu z tej insty­tucji pod­wykon­aw­com.
Sporządza­my i opini­u­je­my umowy o wykon­aw­st­wo i pro­jek­towanie. Prowadz­imy bieżącą obsługę prawną wykon­aw­ców i pod­wykon­aw­ców przy real­iza­cji inwest­y­cji.

Kon­cen­tru­je­my się gównie na inwest­y­c­jach infra­struk­tu­ral­ny­ch, ale świad­czymy również obsługę prawną pro­jek­tów “mięk­kich” (tj. usług i dostaw).

Mamy za sobą kilka­dziesiąt zamówień w których nasza pomoc okaza­ła się kluc­zowa dla zamaw­ia­ją­cy­ch i wykon­aw­ców.