SZKOLENIA

SZKOLENIA

We współpra­cy z fir­mą HERMAN EDUCATION prowadz­imy szkole­nia z następu­jącej tem­atyki:

  • pra­wo zamówień pub­liczny­ch
  • Warunki Kon­trak­towe FIDIC
  • pra­wo budowlane
  • inne (m.in. pra­wo ener­gety­czne, pra­wo pra­cy, pra­wo ochrony środowiska, pra­wo oświa­towe)

Szkole­nia mają charak­ter warsz­ta­towy z uwy­puk­le­niem aspek­tów prak­ty­czny­ch. W ramach pro­jek­tu ofer­u­je­my możli­wość kon­sul­tacji z uczest­nikami szkole­nia (po jego odby­ciu) w kwes­t­i­ach związany­ch z tem­atyką szkole­nia. Nasi klien­ci cenią sobie szczegól­nie szkole­nia w formie indy­wid­u­al­nej, przy­go­towane w odpowiedzi na potrze­by i oczeki­wa­nia konkret­nej osoby.

Szczegóły na stron­ie www.hermaneducation.pl. Zaprasza­my!